تجارت و بانکداری بين الملل
شنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٢
معاملات تعويضی (Swap)

معاملات تعويضی يا سوآپ عبارتند از ترکيب يک معامله نقدی و يک معامله سلف که به طور همزمان ودرارتباط باهم انجام می گيرند.معمولا اين معاملات به منظور انجام آربيتراژ و پوشش وضعيت منفی حسابهاتوسط موجودی مثبت حسابهای ديگر به کار می رود.

خصوصيات يک معامله سوآپ ارزی

معاملات تعويضی دارای خواص متعددی هستند ازجمله آنها ميتوان به اين موارد اشاره کرد:
يک ارز بطور همزمان طی يک معامله نقدی و سلف خريداری و فروخته شده باشدويا بالعکس.
مبلغ خريداری و فروخته شده بايد يکسان باشد.
سرسيد دومعامله متفاوت است.سررسيد معامله Spot دوروز کاری و سررسيد معامله سلف يک ماه از تاريخ معامله می باشد.Negotiation Time
در انجام اين معامله تغييری در وضعيت موجودی بانک يا معامله گر رخ نمی دهد.
چون نرخهای سلف به نسبت نرخهای نقدی تغيير می کنند، سطح نرخها نقدی در معاملات تعويضی اهميتی ندارد.

نحوه نمايش نرخها در معاملات سوآپ

نمايش نرخها در اين معاملات نظير معاملات سلف است.يعنی اينکه معامله گران در هنگام عنوان نرخ، نرخ نقدی و مابه التفاوت نرخهای سلف و نقدی را که همان (Forward Margins) باشند نشان می دهند.البته ازِجائيکه سطح نرخهی نقدی اهميتی ندارند، تنها نمايش مارجينها (Forward Margines) کفايت می کند.

نرخهای T/N در معاملات سوآپ

يعنی سررسيد معامله اول يک روز بعد و سررسيد معامله دوم دوروز بعد می باشد (Tomorrow Over Next)

انواع معاملات سواپ

۱- سوآپ ارزی دو ارز متفاوت با نرخ بهره ثابت
۲- سوآپ نرخ بهره ثابت و ديگری با نرخ بهره متغير
۳-سوآپ ارزی دو ارز يکی با نرخ بهره ثابت و ديگری با نرخ بهره متغير
۴- سوآپ ارزی بهره، درشرايطی که هردونرخ بهره يکی هستند.

مورد نخست از موارد روزمره در برخی موسسات مالی و بانکهاست . در مورد موارد ديگر به بررسی خواهيم پرداخت.

آرش

[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]